Skip to content

 

Forutsetninger:

Ved bestilling av varer forutsettes det at kunden erklærer seg enig i nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjoner, returer og krediteringer.

Salgsbetingelser.

1. Det tas forbehold om endringer omkring spesifikasjoner, farger og utførsel uten forutgående varsel.
2. Tilbud og priser er gyldig i 30 dager dersom ikke annet er angitt i tilbudspapirene.
3. Det tas forbehold om prisendring ved reduksjon av tilbudt antall på mer enn 20%
4. Prisene er eks mva og miljøgebyr og forstås netto pr enhet.
5. Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, faktureres til de på bestillingsdagens gjeldende priser og betingelser. For alle ordre mindre enn kr 1000,- netto faktureres en ekspedisjonskostnad på kr 100,-
6. Frakt tilkommer.
7. Kun skriftlig bestilling er bindende for Light House Company AS
8. Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer
9. Det tas forbehold om å endre prisene med øyeblikkelig virkning ved endrede valutaforhold
10. Light House Company AS har salgspant i varen i henhold til lov om pant av 8/2 1908. Salgspanten gjelder inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Leveringsbetingelser:

1. Leveringstiden gjelder fra den dato Light House Company AS har mottatt skriftlig bestilling fra kunden.
2. Light House Company AS har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.
3. Kunden har ansvar for å kontrollere varene ved mottak og plikt til å melde fra til speditøren når det er påvist skade eller manko.
4. Ved avtale om henting av varer hos Light House Company AS skal kunden avhente varene innen 10 dager etter bestilling. Etter dette vil varene bli sent til kunden og belastes med kostnader for frakt.
5. Ved forsinket levering er Light House Company AS sitt ansvar overfor kjøper begrenset oppad til 15% av kjøpesummen til dekning av dokumenterte merkostnader, bøter og et hvert annet tap kjøperen måtte ha, direkte som indirekte, som en følge av forsinkelsen.
6. Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid. Vil Light House Company AS forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.

Retur og krediteringer:

1. Varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale.
2. Når slik avtale foreligger, krediteres 80% av det fakturerte nettobeløp eller 100% dersom returen skyldes Light House Company AS Minimums returgebyr er kr 400,-
3. Returvarer skal være pakket i original emballasje og Light House Company sitt returskjema skal fylles ut med opprinnelig ordre-, fakturanummer og bestillingsnummer og følge varene.
4. Alle returforsendelser skjer for kundens regning og risiko.
5. Spesialtilvirkede produkter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.

Reklamasjoner:

1. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.
2. Ordrenummer og fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjon og retursaker.
3. Ved feil på varen forbeholder Light House Company AS seg retten til å reparere varen eller erstatte denne med tilsvarende ny.
4. Light House Company AS ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil
5. Light House Company AS har intet ansvar for driftstap, tapt fortjeneste, eller andre økonomiske konsekvenser. for skade voldt av levert materiell.
6. Reparasjoner som utføres på stedet etter kundens anmodning, godkjennes kun av Light House Company AS når dette er skriftlig avtalt på forhånd. Light House Company AS forbeholder seg retten til eventuelt å godkjenne valg av reparatør i slike tilfeller.
7. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn de som er forutsatt eller beskrevet i monteringsanvisningen.

Garanti:

1. Garanti etter kjøpsloven 2 år med mindre annet er oppgitt.
2. Garantitiden gjelder fra faktura dato.
3. Garantien gjelder ikke noen form for følgeskader.
4. Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrenging, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor Light House Company AS sin kontroll.
5. Garantien gjelder erstatning av produkt eller reparasjon av produktet på Light House Company AS sitt verksted. Kunden dekker selv kostnadene ved demontering og installasjon.

Betalingsbetingelser:

1. Betalingsbetingelser er netto 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt.
2. Ved mislighold gjelder kontant betaling ved levering.

Miljøavgift:

Light House Company AS er medlem av RENAS som forestår innsamling av EE-avfall, og varer belastes med miljøavgift i henhold til de til enhver tid gjeldende satser på elektriske artikler. Avgiften fremkommer som egen linje på fakturaen.